Fomularz

(opis sytuacji, przesłanek, które zainspirowały do podjęcia realizacji pomysłu)
Rezultaty/ korzyści (efekty, które zostały osiągnięte)
np. link do strony, źródła finansowania, największe przeszkody w realizacji
Wymagania dotyczące przesyłania
Autor propozycji
Zgoda

Wyrażam zgodę na opublikowanie opisu dobrej praktyki wraz z moimi danymi osobowymi (imię i nazwisko, nazwa instytucji, dane kontaktowe na Platformie Wymiany Doświadczeń Platforma4U.sgh.waw.pl

Rodzaj praktyki
Tematyka Kolejność
Tagi Kolejność

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administrator Administratorem Pani/Pana danych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa.
 2. Inspektor Ochrony Danych Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym można skontaktować poprzez adres mailowy: iod@sgh.waw.pl.
 3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  • Pozyskanie opisu dobrej praktykii budowa ich bazy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu pozyskania informacji o dobrych praktykach w szkolnictwie wyższym, związku z budową bazy takich praktyk i rozpowszechnianiem informacji o nich. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO  (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym) oraz ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce . Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji tych celów. 
  • Publikacja danych osobowych Jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na publikację swoich danych, opinia zostanie opublikowana razem z nimi. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. W przypadku braku zgody, przesłany opis dobrej praktyki zostanie opublikowany bez podania Pani/Pana danych osobowych. 
 4. Odbiorcy danych osobowych Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartych umów.
  W przypadku wyrażenia zgody, dane osobowe będą publikowane na Platformie Wymiany Doświadczeń Platforma4U.sgh.waw.pl
 5. Czas przetwarzania danych osobowych Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia bazy. Dane osobowe będą opublikowane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.  
 6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
  Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia sprzeciwuwobec przetwarzania z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu w rozumieniu art. 22 RODO.
 7. Prawo do wniesienia skargi Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

[1]Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., s. 1, ze  zm.

[1] Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.